اعضاء

 • اعضاء

هیئت مدیره

 • دکتر حسین صباغ

  رییس انجمن

 • دکتر محمد خاکپور

  قائم مقام انجمن

 • دکتر شهرام محمدی میری

  خزانه دار انجمن

 • دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

  عضو هیئت مدیره

 • دکتر اکبر پورشفیعی

  عضو هیئت مدیره

 • دکتر حسین راشدی اشرفی

  بازرس انجمن

کمیته ی علمی پژوهشی

 • آقای دکتر حسین صباغ

  مدیر مسئول

 • آقای دکتر سیروس سلیمیان

  دبیر

 • آقای دکتر حسین راشدی اشرفی

  دبیر اجرایی

 • آقای دکتر بابک آل آقا

  دبیر

 • آقای دکتر شهروز پروین جاه

  عضو کمیته ی علمی پژوهشی

کمیته برنامه ریزی دوره آموزشی تکمیلی بالینی کایروپراکتیک

 • آقای دکتر حسین صباغ

  مدیر مسئول

 • آقای دکتر علی صدیقی

  دبیر

 • آقای دکتر محمد خاکپور

  عضو

 • دکتر ایمان اعتصامی

  عضو

 • آقای دکتر سیروس ایرانی پور

  عضو

 • خانم دکتر فائزه وکیلی

  عضو

کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک

 • آقای دکتر حسین صباغ

  مدیر مسئول

 • آفای دکتر شهرام محمدی میری

  دبیر

 • آقای دکتر شهروز پروین جاه

  عضو

 • آقای دکتر بابک آل آقا

  دبیر

 • آقای دکتر سیروس سلیمیان

  عضو

کمیته بازآموزی

 • دکتر علی صدیقی

  مدیر مسئول

 • دکتر بابک آل آقا

  دبیر

 • دکتر شهرام محمدی میری

  عضو کمیته

 • دکتر حسین راشدی اشرفی

  عضو کمیته

 • دکتر حسین صباغ

  دبیر علمی انجمن

کمیته اخلاق پزشکی

 • آقای دکتر سیروس ایرانی پور

  مدیر مسئول

 • آقای دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

  دبیر

 • آقای دکتر حسین راشدی اشرفی

  بازرس انجمن

 • آقای دکتر احمدرضا جنابی

  عضو کمیته اخلاق پزشکی

 • آقای دکتر محمدخاکپور

  عضو کمیته اخلاق پزشکی

کمیته روابط عمومی

 • آقای دکتر محمد خاکپور

  مدیر مسئول

 • آقای دکتر محمدعلی عموکرمی

  دبیر

 • خانم دکتر هدیه رستگارآریا

  عضو کمیته بازآموزی

 • آقای دکتر شاهد صدر

  عضو کمیته بازآموزی