کمیته روابط عمومی

دکتر محمد خاکپور

مدیر مسئول

دکتر محمدعلی عموکرمی

دبیر

irca.info

دکتر هدیه رستگارآریا

عضو کمیته

irca.info

دکتر شهاب آرانی

عضو کمیته

irca.info