کمیته روابط عمومی

دکتر فائزه وکیلی

مدیر مسئول

irca.info

دکتر حمید زارع زاده

دبیر

irca.info

دکتر هدیه رستگارآریا

عضو کمیته

irca.info

دکتر شهاب آرانی

عضو کمیته

irca.info

دکتر حجت سمیعی

عضو کمیته

irca.info