کمیته اخلاق پزشکی

دکتر سیروس ایرانی پور

مدیر مسئول

irca.info

دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

دبیر

irca.info

دکتر حسین راشدی اشرفی

بازرس انجمن

irca.info

دکتر احمدرضا جنابی

عضو کمیته

irca.info

دکتر محمد خاکپور

عضو کمیته