کمیته اخلاق پزشکی

دکتر سیروس ایرانی پور

مدیر مسئول

irca.info

دکتر فائزه وکیلی

دبیر

irca.info

دکتر علی صدیقی

عضو

irca.info

دکتر احمدرضا جنابی

عضو

irca.info