هیئت مدیره

دکتر حسین صباغ

رئیس انجمن

hsabbagh.net

دکتر محمد خاکپور

قائم مقام انجمن

دکتر شهرام محمدی میری

خزانه دار انجمن

دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

عضو هیئت مدیره

irca.info

دکتر اکبر پورشفیعی

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین راشدی اشرفی

بازرس انجمن

irca.info