هیئت مدیره

رئیس انجمن

دکتر محمد خاکپور

قائم مقام انجمن

دکتر شهرام محمدی میری

خزانه دار انجمن

دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

عضو هیئت مدیره

irca.info

دکتر اکبر پورشفیعی

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین راشدی اشرفی

بازرس انجمن

irca.info