هیئت مدیره

دکتر بابک آل آقا

رئیس انجمن

drbabakalagha.com​

دكتر فائزه وكيلی

معاونت انجمن

www.irca.info

دكتر سيروس ايرانی پور

خزانه دار انجمن

www.irca.info

دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

عضو هیئت مدیره

www.irca.info

دكتر حجت سميعی

عضو هیئت مدیره

www.irca.info

دكتر سيروس سليميان

بازرس انجمن

www.irca.info