کمیته علمی پژوهشی

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

hsabbagh.net

دکتر سیروس سلیمیان

دبیر

drsalimian.com

دکتر حسین راشدی اشرفی

دبیر اجرایی

irca.info

دکتر بابک آل آقا

عضو کمیته

drbabakalagha.com

دکتر شهروز پروین جاه

عضو کمیته

irca.info