کمیته علمی پژوهشی

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

hsabbagh.net

دکتر بابک ال اقا

دبیر

drbabakalagha.com

دکتر حسین راشدی اشرفی

دبیر اجرایی

irca.info

دکتر سیروس سلیمیان

عضو کمیته

drsalimian.com

دکتر مسعود اعتدالی

عضو کمیته

dretedali.ir