کمیته برنامه ریزی دوره آموزشی تکمیلی بالینی کایروپراکتیک

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

hsabbagh.net

دکتر علی صدیقی

دبیر

drsaddighi.com

دکتر محمد خاکپور

عضو

دکتر ایمان اعتصامی

عضو

dretesami.com

دکتر سیروس ایرانی پور

عضو

irca.info

دکتر فائزه وکیلی

عضو

drfaezehvakily.com