کمیته برنامه ریزی دوره آموزشی تکمیلی بالینی کایروپراکتیک

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

hsabbagh.net

دکتر فائزه وکیلی

دبیر

drfaezehvakily.com

دکتر محمد خاکپور

عضو

دکتر ایمان اعتصامی

عضو

dretesami.com

دکتر سیروس ایرانی پور

عضو

irca.info