کمیته بازآموزی

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول و دبیر علمی انجمن

hsabbagh.net

دکتر بابک آل آقا

دبیر

drbabakalagha.com

دکتر شهرام محمدی میری

عضو کمیته

دکتر فائزه وکیلی

عضو کمیته

irca.info

دکتر علی صدیقی

عضو کمیته

drsaddighi.com