کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

hsabbagh.net

دکتر شهرام محمدی میری

دبیر

دکتر مسعود اعتدالی

عضو کمیته

dretedali.ir

دکتر بابک آل آقا

عضو کمیته

drbabakalagha.com

دکتر سیروس سلیمیان

عضو کمیته

drsalimian.com