کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

hsabbagh.net

دکتر شهرام محمدی میری

دبیر

دکتر شهروز پروین جاه

عضو کمیته

irca.info

دکتر بابک آل آقا

عضو کمیته

drbabakalagha.com

دکتر سیروس سلیمیان

عضو کمیته

drsalimian.com