کداخلاقی

اصول و آئین اخلاقی (کد اتیکز) انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

 

مقدمه:

قوانین اخلاق حرفه ای براساس قائده بنیادی اخلاق و رفتارهای حرفه ای برای کلیه پزشکان کایروپراکتیک معرفی و پیشنهاد شده است.

قوائد و قوانین اخلاقی (کد اتیکز) مربوطه،  یک راهنمای عملی قابل استفاده در هر زمان برای حرفه کایروپراکتیک است.

اصول اخلاقی انجمن علمی کایروپراکتیک ایران از دو بخش تشکیل شده است که شامل تعهدات اعضاء انجمن به انجمن و تعهدات اعضاء نسبت به حرفه و مراجعین (بیماران) به این حرفه میباشد.

 الف – تعهدات اعضاء انجمن به انجمن:

از تمامی افرادی که عضویت در انجمن علمی کایروپراکتیک را انتخاب و پذیرفته شدند  انتظار میرود تا به معیارهای اخلاقی در تمام عرصه های حرفه ای خود پایبند ومتعهد شوند که اصول ذیل راعایت کنند:

1-   احترام به قانون:

2-   به قانون احترام گذاشته و آن را اجرا کنند؛ در عین حال از هیچ کوششی برای تغییر و اصلاح قوانین نا عادلانه و نا مناسب، با تکیه بر روش های قانونی، مسالمت آمیز و اخلاقی فرونگذاری نکنند و در صورتی که به عنوان اعضاء انجمن، قانونی را خلاف منافع ملی و شأن انسانی بدانند، نظر خود را از طریف “انجمن” اعلام کنند.  

3-   ترویج رویکردهای علمی:

در همه حال از رویکردهای علمی دفاع کنند و برای ترویج آن بکوشند، بر این اساس به جستجو و بیان حقیقت، حفظ بی طرفی و داوری بر مبنای شواهد و استدلال علمی، مبارزه با اندیشه های خرافی، روشنگری در باره نظرات غیر علمی، تأکید برخورداری و ارتقاء فرهنگ علمی، تأکید بر خردورزی و ارتقاء فرهنگ علمی و تعهدات اجتماعی، پایبند باشند.

4-   تعهد به اخلاق حرفه ای:

حین خدمت در حرفه کایروپراکتیک به اصول اخلاقی آن حرفه پایبند باشند و معیارهای اخلاقی آن را ترویج کنند.

5-   پایبندی به رفتارهای اخلاقی:

درهمه حال به رفتارهای اخلاقی، مانند راستگویی، وفای به عهد، عزت نفس، درستکاری، وجدان کار، احترام و اعتماد متقابل به دیگر اعضاء، پایبند باشند.

6-   خوداری از رفتارهای خلاف اخلاقی :از رفتارهای خلاف اخلاق، به ویژه از دروغگویی، ریاکاری، غیبت، مردم فریبی، تکبر،    خود محوری، ارتشاء (رشوه گرفتن/دادن)، کم کاری، بی توجهی به حقوق دیگر اعضاء، خودداری کنند.

7-   رعایت امانت و انصاف:

امانتداری، رعایت انصاف و جانبداری دور از تعصب نسبت به اعضاء، همکاران و در مناسبات فردی و اجتماعی در هر زمان و هر موقعیت.

8-   احترام به ظوابط و مقررات انجمن:

به اساسنامه، آئین نامه ها، سیاست ها، خط مشی ها، مقررات و اصول اخلاقی انجمن احترام بگذارند و آنها را رعایت کنند.

9-   دفاع حقوق و اهداف انجمن:

از حقوق قانونی اعضاء در چهارچوب هدف های “انجمن” دفاع وبرای تحقق هرچه بیشتر آنها تلاش کنند و افراد شایسته، و

پایبندی به اخلاق برای عضویت در انجمن تشویق کنند.

10- مسئولیت متقابل:

نسبت به اصول بالا مسئولیت متقابل داشته باشند وموارد نقض آنها از سوی اعضاء را به انجمن منعکس کنند.

 

ب– تعهدات اعضاء نسبت به حرفه و مراجعین (بیماران)

قوانین  شرعی اخلاق حرفه ای انجمن علمی کایروپراکتیک ایران شامل  وظائف و خدمات دکترکایروپراکتیک به بیماران و جامعه، و درمقابل وظائف بیمارن و جامعه نسبت به دکتر کایروپراکتیک میشود. اساس این اصول و موارد اخلاقی برپایه وظائف واخلاق معنوی که متضمن شأن ومنزلت حرفه   کایروپراکتیک باشد ریخته شده است.

وفاداری به امتیاز طبابت در حرفه کایروپراکتیک و اطاعت از قوانین  کشوری، استانی و شهری، و رعایت وظائف معنوی نافذ، وظیفه هر

دکتر کایروپراکتور درایران میباشد.

این احکام اخلاق حرفه ای بر اساس اصول اخلاق حرفه ای است که به کلیه پزشکان کایروپراکتیک توصیه میگردد.  احکام ذیل بایستی

در همه اوقات الگو و راهنمای طبابت در حرفه کایروپراکتیک باشد:

 • دکتر کایروپراکتور بایستی سلامتی بیمار را در نظر داشته باشد. سعی وتلاش اولیه و هدف نهایی بایستی برای و در

راستای “نهایت سلامتی بیمار” باشد،

 • محترم شمردن حرفه، تاریچه، عقاید و سنن آن،
 • محترم شمردن حقوق بیمار و رازداری در اسناد ومدارک بیمار،
 • شناخت محدودیت های درمانی کایروپراکتیک و آشنایی با مهارت های خاص حرف دیگر در خصوص پیشگیری و درمان بیماری ها،
 • مسئولیت حرفه ای، درستی، امانت داری و کفایت در مهارت حرفه بایستی رهنمای فکری پزشک کایروپراکتور باشد،
 • موارد مذکور از انجمن کایروپراکتیک امریکا اقتباس و با در نظر گرفتن شرایط طبابت و درمان در کشور جمهوری اسلامی ایران

تنظیم شده است.

 سودمندی و دسترسی:

در صورت فعالیت حرفه ای، دکتر کایروپراکتیک نه تنها بایستی خود را به آسانی در دسترس بیماران مربوط به حرفه خود قرار دهد، بلکه بایستی دسترسی به دکتر کایروپراکتور نیز آسان باشد. (قوانین مربوطه در انتخاب مکان مطب در آئین نامه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است).

در مواقع اظطراری دکتر کایروپراکتیک بایستی با  نهایت توانایی و با در نظر گرفتن محدویت، هرگونه مساعدت و کمک به بیمار نیازمند را ارائه دهد.  به غیر از مواقع اضطراری (اورژانس)، دکتر کایروپراکتیک میتواند از پذیرش بیمار خود داری کند.

 

دکتر کایروپراکتور اجباراً بایستی  رازدار و مورد اعتماد بیمار و خانواده بیمار  باشد و موارد ذیل را در این خصوص رعایت کند:

 

دکترکایروپراکتیک نباید:

 • اطلاعات شخصی بیماری را به بیمار دیگری انتقال دهد.
 • اطلاعات و یا خصوصیات بیماری را با خانواده، اقوام و یا دوستان بیمار مطرح کند، مگر اجازه کتبی بیمار کسب شده باشد.
 • اطلاعات بیمار را با بیمارستان و یا ویزیتورهای مراجعه کننده به مطب مطرح کند.
 • اطلاعات بیماری تحت هیچگونه شرایطی با مطبوعات مطرح کند، مگر اجازه کتبی بیمار حاصل شده باشد.
 • مذاکره در خصوص بیمار/بیماران نبایستی در انظار بیماران دیگر ویا اتاق انتظار باشد.  خصوصیات بیمار/بیماران بایستی در همه حال و اوقات محفوظ بماند.  مشورت با دیگر متخصصین پزشکی بایستی خصوصی باشد و بیمار دیگری مطلع نشود.
 • همچنین از صحبت یا مطرح کردن کارمندان/دستیاران خود در انظار بپرهیزد، مگر زمان جلساتی که همه دستیاران و یا

کارمندان حضور داشته باشند.

 • اطلاعات بیماری را با دوستان و یا اقوام خود (دکتر کایروپراکتیک) مطرح کند.
 • اطلاعات بیمار را د ر مکالمه تلفنی مطرح کند مگر با کسب اجازه کتبی بیمار.

ضبط و شرح مدارک/پرونده پزشکی

کمسیون مشترک تأیید کننده بیمارستانهای ایالات متحده امریکا پیشاپیش(The Joint Commission on Accreditation of Hospitals, JCAH.)   حداقل استاندارد جهت ارزشیابی و تأیید اعتبار بیمارستان، قبول، تکمیل، حفظ و محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به پرونده بیماران اعلام نموده، که این استاندارد نیز مورد تصدیق انجمن علمی کایروپراکتیک ایران میباشد.

اطلاعات ثبت شده در پرونده بیمارن بایستی محرمانه، امن، محافظت شده، به روز و جاری، صحیح ومعتبر، خوانا و کامل باشد.

اطلاعات پزشکی پرونده بیمار مایملک بیمارستان ویا کلینیک/مطب میباشد و به منظور منافع بیمار، مسئولین پزشکی/درمانی بیمارستان، کلینیک و یا مطب مربوطه میباشد.

مسئولیت نگهداری پرونده بیمار و اطلاعات درج شده در آن به عهده بیمارستان، کلینیک و یا مطب میباشد و هرگونه فقدان، دستکاری و یا مخدوش شدن اطلاعات و هرگونه استفاده غیر قانونی توسط افرادغیر ذیصلاح، بعهده مرکز درمانی مربوطه میباشد.

ارائه مدرجات و اطلاعات پرونده بیمار بایستی با اجازه کتبی خود بیمار و یا نماینده قانونی وی و یا حکم قانونی دادگاه باشد.

با در نظرداشتن موافقتنامه رسمی بیمار جهت ارائه مندرجات پرونده بیمار، موسسه یا شخص درخواست کننده بایستی در تقاضای رسمی موارد و مطالب مذکور را  درج نماید:

 • نام کامل موسسه یا فردی که متقاضی اطلاعات است
 • نام کامل بیمار با ذکر تاریخ تولد (و آدرس کامل)
 • مقصود یا هدف از تقاضای اطلاعات
 • ماهیت اطلاعات تقاضا شده بایستی با درج تاریخ درمان و مدت درمان باشد. (توجه: لغو مجوز  تقاضا از طرف بیمار، در خصوص کلیه

و یا بخشی از اطلاعات پذیرفته میباشد.)

 • مدت اعتبار، واقعه یا وضعیتی که تقاضا نامه را فاقد اعتبار میکند، یا اینکه قبلاً لغو شده باشد
 • لغورضایتنامه رسمی و کتبی  از طرف بیمار بلامانع است، ولی عطف به ماسبق نمیشود
 • تاریخ موافقتنامه بیمار جهت ارائه مندجات پرونده بایستی قبل از تاریخ تقاضای اطلاعت باشد
 • جهت ارائه بخش مربوطه یا کل پرونده بیمار، امضاء بیمار یا نماینده قانونی (و در صورت صغیر بودن بیمار امضاء کفیل) الزامیست.

در موارد خاص امضای بیمار صغیر الزامیست.

 • ارائه مندرجات پرونده بیمار به شخص ویا موسسه و… (آژانس) با یستی فقط در خصوص محدوده مفاد مجوز بیمارباشد.  تقاضا

در خصوص بخش خاص ویا کلیه پرونده ویا عمده اطلاعات مشمول پرونده بدون اجازه بیمار،غیر قابل قبول است.  ارائه هرگونه

اطلاعات پرونده خارج از محدوده تقاضای ممنوع است.

 • دنبال ارئه مندرجات پرونده بیمار، یک نسخه از تقاضا نامه رسمی امضاء شده بانظمام مندرجات ارائه شده، تاریخ ارائه مندرجات

و اطلاعات شخص ارائه دهنده و امضاء شخص تهیه کننده و یا ارائه دهنده، بایستی در پرونده بیمار ضمیمه و ثبت شود.

 • اطلاعات پرونده پزشکی بیمار فقط برای استفاده در کلینیک یا بیمارستان مربوطه توسط افرادی که توسط مسئول کلینیک یا بیمارستان تعیین شده میباشد.
 • دسترسی به پرونده بیمار جهت امور عادی اداری (امور حسابداری) فقط توسط مسئولین یا کارمندان کلینیک یا بیمارستان که در

قوانین کلینیک یا بیمارستان مجاز به دسترسی هستند قانونی است، در غیر اینصورت دسترسی کارمندان غیر مجاز به

پرونده  بیمار، طبق قوانین کلینیک و یا بیمارستان بایستی مجازات شوند.

 • پرونده بیماران بایستی برای دانشجویانی که در برنامه تحصیلی مربوطه در کلینیک یا بیمارستان فعالیت دارند بایستی قابل دسترس و بررسی باشد. البته جهت این دسترسی دانشجو بایستی از طرف استاد یا راهنمای خود اجازه کتبی کسب نماید. اطلاعات پزشکی جمع آوری شده از پرونده بیمارتوسط دانشجو باید فاقد هرکونه اسم، آدرس و یا عنوانی باشد که باعث شناسایی بیمار باشد.
 • ارئه اطلاعات پرونده بیمارجهت تحقیق به 1- موسسه آموزشی یا تحقیقی،  2- افراد خاص مرتبط با حرفه کایروپراکتیک ویا 3- افرا حقوقی مشخص جهت انجام تحقیق به افرادی که دارای معرفی نامه از هیئت مدیره مربوطه داشته باشند بلامانع است. اطلاعات جمع آوری شده جهت تحقیقات مربوطه بایستی هماهنگ با قوانین آن مرکز درمانی (کلینیک کایروپراکتیک) باشد که ارائه دهنده اطلاعات پزشکی بیمار است. قبل از هرگونه تماس با بیمار جهت تکمیل تحقیق با یستی موافقت کتبی و امضاء شده پزشک درمانگر بیمار و یا مسئول موسسه درمانی یا کلینیک (کایروپراکتیک) ویا بیمارستانحاصل شود.  (دستورالعمل اجرایی جهت راهنمایی استفاده از اطلاعات پزشکی پرونده بیمار جهت اهداف تحقیقی راهنمای بسیار مناسبی میباشد).

 

در صورت ارسال پرونده پزشکی بیمار به بخشهای داخلی مرکز درمانی مربوطه توسط فاکس ویا ایمیل، بخش دریافت کننده موظف است ضمن بازگرداندن اصل پرونده، اطلاعات فاکس شده و یا ایمیل شده را به بخش ارسال کننده باز گرداند. توصیه میشود در صورت ارسال اطلاعات پزشکی بیمار به بخشهای داخلی اصل پرونده ارسال شود.

در صورتی که بخشی از پرونده بیمار محرمانه محسوب میشود مانند مشکلات روحی روانی بیمار ویا بیماریهای خاص، مرکز در مانی میتواند این بخش از پرونده را جداگانه نگهداری کند به شرط اینکه بخش محرمانه پرونده بیمار هنگام نیاز(جهت ادامه درمان، بازنگری و بررسی و اطمینان کیفیت رفتار(ی) بیمار)  قابل دسترس باشد.

ارسال/ارائه بخش محرمانه پرونده بیمار

دکتر کایروپراکتیک بایستی با اجازه کتبی و امضاء شده بیمار اصل یا کپی، تمامی یا بخشی از پرونده بیمار را در اختیار افرادی قرار دهد که شخص بیمار مجاز دانسته است.

اضافه میشود که دکتر کایروپراکتیک در خصوص ارائه و یا ارسال بخش محرمانه پرونده بیمار بایستی به  استاندارد کلی انجمن مدارک پزشکی امریکا (American Medical Records Association)   مورد تأیید انجمن علمی کایروپراکتیک ایران و نیز مورد تأیید کمسیون مشترک تأیید کننده بیمارستانهای ایالات متحده امریکا (JCAH) میباشد وفادار باشد. ضمناً این قوانین بخشی از قوانین کمسیون مستقل بین المللی علیه فساد میباشدICAC) (Independent Commission Against Corruption

تمامی تقاضا ها جهت دریافت اطلاعت پرونده بیمار بایستی به بخش یا اداره بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان و یا کلینیک ارسال شود.

ارائه اطلاعات پزشکی بیمار بایستی منطبق با موارد قانونی، منجمله موارد قانونی داخلی بیمارستان ویا کلینیک باشد و ضمناً بایستی بانظمام تقاضا نامه رسمی امضاء شده از طرف متقاضی باشد.

بیمار یا نماینده رسمی بیمار مجاز است به پرونده خود دسترسی داشته با شد مشروط به اینکه کتباً تقاضا شده باشد و با پرداخت مبلغ منطقی جهت ارائه پرونده موافقت داشته باشد. ضمناً بایستی در نظر داشته شود ارئه مندرجات پرونده بایستی شامل موارد ذیل نشود:

(درمانگر مجاز است از ارائه مندرجات پرونده بیمار خودداری کند اگر):

 • مطلع شدن از مندرجات پرونده بیمار باعث اختلال یا بدتر شدن وضعیت سلامتی بیمار شود و یا
 • مطلع شدن از مندرجات پرونده بیمار باعث مخاطره سلامتی ویا امنیت فرد ویا هر شخصی بشود.

اگر بدلیل هریک از موارد مذکور، درمانگر از تقاضای درخواست بیمار جهت دسترسی به پرونده و یا کپی آن خودداری کند، بایستی:

 • شرح مختصری را طبق مقررات بخش ذیل به بیمار ارائه دهد.  درمانگر بایستی شرح مختصری بجای کل پرونده در مدت 10 روز کاری از زمان تقاضای بیمار به بیمار ارائه دهد.  درصورتی که زمان بیشتری (بیشتر از 10 روز کاری) برای ارائه شرح مختصر نیاز باشد بدلیل گستردگی پرونده بیمار و یا اینکه درمان بیمار بدلایلی قطع یا پایان یافته باشد، درمانگر بایستی بیمار را از این موضوع مطلع سازد و نهایتاً از تاریخ ارائه شرح مطلع سازد. لازم به ذکر است که نهایتاً بایستی ظرف 30 روز شرح پرونده به بیمار ارائه گردد.  در شرح اختصار پرونده بیمار، درمانگر متعهد نیست مطالب ومراحل درمانی که در پرونده درج نشده و مربوط به آن مرکز درمانی ویا درمانگر مربوطه نیسب، درج نماید.
 • در صورتی که بیمار برای ادامه درمان بیماری خود تحت درمان درمانگر مجاز دیگری قرارگیرد و بیمار کتباً تقاضای نماید که کپی پرونده خود جهت اطلاع به درمانگر جدید ارسال شود و یا اجازه دسترسی به پرونده توسط درمانگر جدید مجاز باشد، درمانگر اسبق بایستی با این تقاضا کاملاً همکاری نماید.  در صورت عدم موافقت درمانگر جهت ارائه محتویات پرونده بیمار به  بیمار ویا به درمانگر مجاز دیگری جهت ادامه درمان بیماری مربوطه قبلی که بیمار تقاضای کتبی آن را ارسال نموده است، درمانگر بایستی کتباً از دلایل عدم ارائه پرونده  با شرح دلایل مربوط  که ارائه شرح یا کپی پرونده باعث نتیجه منفی و ضعیت سلامتی بیمار ویا مخل سلامتی بیمار میشود با ذکر تاریخ تقاضای بیمار، بیمار را مطلع سازد.  در صروتی که بیمار تقاضای اصلاح اطلاعاتی در پرونده خود نماید بایستی بدون مخدش کردن اطلاعات قبلی، اطلاعات جدید بصورت ضمیمه به پرونده اضافه گردد.  اطلاعات ضمیمه شده جدید جزء پرونده بیمار محسوب میشود و هرزمانی که طبق ظوابط  کپی پرونده به فرد یا مرکزی ارسال شود، ضمیمه جدید پرونده نیز با دیگر مندرجات پرونده بایستی ارسال گردد.
 • زمان تقاضا ارسال پرونده درمانگر بایستی بیمار را مطلع سازد.
 • تقاضا های مربوطه بایستی رسماً در پرونده بیمار ثبت و تاریخ ارائه مندرجات پرونده، نام شخص گردآورنده کپی یا شرح پرونده، در پرونده بیمار ذکر شود.

ارائه یا ارسال مندرجات اولیه، مهم و یا اصلی بیمار

کلیه درخواست ها جهت دریافت اطلاعات پرونده بیمار، حتی بیمار در حین درمان بایستی به بخش نگهداری پرونده ها ارجاع داده شود. ارائه اطلاعات بیمار بایستی طبق مقررات آئین نامه اخلاقی ذکر شده و مقررات نوشته شده مرکز درمانی باشد.

تمامی اطلاعات پرونده بیمار محرمانه است و ارائه ارسال هرگونه اطلاعات بایستی با دقت کنترل شود.  ارائه هرگونه اطلاعات بایستی با رضایت نامه بیمار باشد، مگر با در خواست قانونی برای:

 • درخواست مرکز درمانی که در آن زمان بیمار تحت درمان آن مرکز باشد
 • ارزشیابی پزشکی
 • ارائه محتویات پرونده بیمار جهت انجام تحقیقات و آمار که بایستی مطابق با موارد ذیل باشد:

نام، آدرس، تاریخ پذیش یا شروع درمان و تاریخ خاتمه درمان بیماربدون اجازه کتبی بیمار نبایستی به موسسه های خبری و رسانه های جمعی، ارگانها و موسسه های تجاری ارسال گردد.

در صورت درخواست تلفنی برای دریافت اطلاعات بایستی از هویت دریافت کننده اطمینان حاصل شود و مطالب و اطلاعات تبادل شده بایستی ثبت شود.

محدودیت های درمانی کایروپراکتیک

دکتر کایروپراکتیک موظف است طبق قضاوت حرفه ای خود برای سلامتی و پیشبرد بهبودی وضعیت بیمار خود توجه و رسیدگی لازمه را انجام دهد. البته لازم به ذکراست که به وسواس اضافی در رسیدگی به وضعیت بیمار نیازی نیست.

دکتر کایروپراکتیک نباید وضعیت بیمار را کم اهمیت تلقی ویا مبالغه کند، و نیز نباید در تشخیص امیدواری نادرست و فراتر واقعیت به بیمار ارائه دهد.  در صورتی که بیمار توانایی مراقبت از خود را ندارد، وظیفه دکترکایروپراکتیک است که دستورات مراقبتی لازمه را به یکی از نزدیکان وی اطلاع دهد.

هنگامی که دکتر کایروپراکتیک متعهد شد در خدمت بیمار باشد، بدون اطلاع قبلی بیمار نباید خدمات حرفه ای خود را قطع نماید، بلکه باید برای بیمار زمان معقول و کافی جهت انتخاب خدمات درمانی دیگری قائل شود، و همچنین طبق قوانین اخلاق حرفه ای (کد اتیکز پروفشنال) باید کلیه مدارک لازمه و مربوطه به پرونده بیمار را به شخص بیمار تسلیم نماید.

لایحه حقوق” بیمار در مراقبت های درمانی

یک بیمار میتواند با اعتماد از دکتر کایروپراکتیک انتظار داشته باشد:

که دکتر کایروپراکتور با توجه به حقوق انسانی و رعایت استقلال بیان، اقدام وتصمیم گیری، و احترام و اهمیت درقبال شئونات شخصی بیمار، با قبول مسئولیت، اقدام به ارائه خدمات کایروپراکتیک کند.

1-  بیمار حق دارد که بدون توجه به جنسیت، رنگ پوست، نژاد، ملیت، قومیت، مذهب و آئین،  وابستگی های سیاسی، تحصیلات، موقعیت اقتصادی، و بدون نیاز به فاش کردن منشأ مالی،  عادلانه و منصفانه تحت درمان کایروپراکتیک قرارگیرد.

2-  بیمار حق دارد در فضایی که معقولانه عاری از دید و شنود دیگران باشد معاینه شود.  هنگام معاینه افرادی که مستقیماً با درمان بیمار ارتباط ندارند، بدون اجازه بیمار نباید حضور داشته

باشند. هنگام مشاوره و یا معاینه، بیمار حق دارد و بایستی از حضور دیگر افراد در فضای مشاورهو یا معاینه مطلع  باشد.

3-  در صورتی که بیمار از جنس مخالف دکترکایروپراکتورباشد، هنگام معاینات فیزیکی (خاص) که بیماربایستی اندام مربوطه را عریان کند، بیمار نباید بیش از حد نیاز معاینه بدون لباس(عریان)   بماند و هنگام چنین معایناتی بیمار حق دارد تقاضای کند فردی از جنسیت خود در فضای معاینه  حضور داشته باشد (اگر در بیمار در چنین مواقعی در خواست حضور فرد ثالث از جنسیت خود را  نداشت، توصیه و تأکید میشود که دکتر کایروپراکتیک با کسب اجازه از بیمار فرد ثالثی را از  جنسیت خود بیمار در اتاق معاینه احضار نماید).

4- بیمار بایستی ازهویت و موقعیت حرفه ای دکتری که (دکتر کایروپراکتور) برای ارائه خدمات  اتنخاب کرده مطلع باشد.

 

مسئولیت های بیمار

قوانین ارائه اطلاعات توسط بیمار

بیمار موظف است اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی و بیماری های گذشته و حال خود را به انظمام مشکل بیماری موجود منجمله حوادث، بستری شدن در بیمارستان، داروهای استفاده شده و درحال استفاده، و مواردی را که مربوط به بیماری و سلامتی وی میباشد، کاملاً با نهایت دقت و درستی به اطلاع دکتر کایروپراکتیک برساند.  همچنین به مسئولیت بیمار است که هرگونه آسیب و یا حوادث / جراحت تازه و یا جدید و یا هرگونه عوارض غیر منتظره را به اطلاع دکتر کایروپراکتیک برساند.

اجابت/ انجام دستورات

مسئولیت انجام دستورات و مراقبت های توصیه شده توسط درمانگر/دکترکایروپراکتیک در درجه اول به عهده بیمار میباشد.

بیمار موظف است در وقت یا اوقات تعیین شده جهت درمان به پزشک مراجعه نماید و در صورت عدم امکان حضور بایستی دکتر و یا مسئولین مطب/کلینیک دکتر را مطلع سازد.

امتناع از درمان

در صورت امتناع از درمان و عدم انجام دستورات و تجویزات درمانگر، شخص بیمار مسئول عواقب منفی سرپیچی از دستورات درمانگر/ دکتر کایروپراکتیک میباشد.

هزینه ها

بیمار موظف است و بایستی اطمینان حاصل کند که میتواند تعهدات مالی و هزینه های جاری خدمات درمانی دریافت شده را در اسرع وقت بپردازد.  (همان جلسه ای که خدمات درمانی توسط دکتر ارائه شده).

قوانین و مقررات مطب/بیمارستان

وظیفه بیمار است که از قوانین و مقرراتی که مربوط به مطب، کلینیک یا بیمارستان است و در درمان وی تأثیر گذار است پیروی کند.

احترام و ملاحظات

بیمار بایستی حق و حقوق دیگر بیماران را رعایت کند.  هم چنین موظف است در قبال دارایی و اموال دیگر مراجعین به آن مرکز درمانی، نسبت به مطب و محیطی که درآن درمان انجام می گیرد، رفتارموجه داشته باشد.

حق انتخاب آزاد

دکتر کایروپراکتور باید به حق انتخاب بیمار نسبت به نوع درمان و همچنین انتخاب  پزشک خود جهت درمان، توجه و احترام بگذارد.  این موارد جداگانه یا همزمان وهمراه، و بصورت مکمل با درمان کایروپراکتیک و به نحوی که احتیاج به همکاری و مشاوره با دیگر پزشکان باشد و با درمان کایروپراکتیک تضاد نداشته باشد امکان پذیر میباشد.  دکتر کایروپرکتیک باید اطمینان کامل حاصل نماید که بیمار اطلاعات کافی نسبت به مشکل خود برای تصمیم گیری صحیح در نحوه انتخاب درمانی خود داشته باشد.

              مشاوره و ارجاع بیمار

در شرایط خاص، دشوار ویا طولانی شدن مدت درمان، مشورت با دیگر پزشکان ومتخصصین پزشکی پیشنهاد، توصیه و تأکید می گردد. در صورت نیاز به مشاوره،  دکتر کایروپراکتیک  به نحو شفاف، ملزم به اخذ رضایت و تمایل  بیمار به امر مشاوره،  و ارائه اطلاعات مربوطه پزشکی بیمار،  برای مشاوره و یا ادامه درمان توسط پزشک یا درمانگردیگر میباشد. هنگام ابراز تمایل بیمار جهت مشاوره پزشکی با دیگر همکاران کایروپراکتیک و یا دیگرمتخصصین پزشکی دکتر کایروپراکتیک موظف است آمادگی خود را اعلام نماید، اگرچه بیمار الزام و اصراری برای مشاوره نداشته باشد.  درصورت درخواست مشاوره با دیگر همکار(ان) کایروپراکتیک، پزشک (ان) ویا متخصص (ین) پزشکی جهت ارائه نظریه، تشخیص و شرح حال، دکتر کایروپراکتور باید نظرات، تشخیص و دست آوردهای کلینیکی مربوطه خود را همراه با شرح درمان بیمار و با “اخذ رضایت بیمار” جهت ارائه و انتقال اطلاعات مذکور به دیگر همکار(ان) ارسال دهد.

 حق درمان / حق ویزیت

سلامت و رفاه بیمار همیشه در اولویت قرار دارد و برترین وظیفه حرفه ای دکتر کایروپرکتیک است، وپس از پذیرش بیمار به هیچ عنوان انتظارات مالی دکتر ویا کم توانی مالی بیمار نباید در کیفیت و ارائه درمان بیمار تأثیرگذار باشد.

“دریافت حق ویزیت” جهت ارائه خدمات درمانی حرفه ای، متناسب با ارزش خدمات ارائه شده در مقایسه با دیگرهمکاران و بر اساس معمول و مرسوم، از نظر تجربه، زمان، شهرت، و نوع،طبیعت و چگونگی وضعیت بیمار و هم چنین توانایی بیمار در پرداخت ویزیت، “حق دکتر کایروپراکتیک می باشد.  هنگامی که انتظارمیرود هزینه درمانی بیمار فراتر از مقدار معمول و رایج است، دکتر کایروپراکتور بایستی جهت توضیح و پاسخگویی، دکتر کایرو پراکتیک بایستی آمادگی اطلع رسانی به بیمار را داشته باشد.

دکتر کایروپرکتیک بایستی در راه ارائه خدمات کایروپراکتیک ضروری به افراد مستمند ونیازمند که حقیقتاً قادربه پرداخت هزینه درمان کایروپراکتیک نیستند،  فعالیت متناسبی را اتخاذ نماید.

 تضمین درمان

دکتر کایروپراکتیک هرگزحق دادن تضمین درمانی و یا درمان قطعی، چه بصورت شفاهی و یا کتبی، به بیمار(ان) را ندارد.

پزشک کایروپراکتیک میتواند طول و مدت زمان درمان و انتظار کاهش  درد بیمار را حدوداً تخمین زده و به اطلاع بیمار برساند.  در صورت عدم حاصل علائم بهبودی مطلوب، دکتر کایروپراکتیک باید با رعایت و نهایت دقت از درمان های غیر ضروری و توصیه بیماربه مراجعه مکررجهت ادامه درمان اجتناب ورزد.

طبابت و نزاکت

دکتر کایروپراکتیک ازهرگونه اقدام، مشارکت و یا همکاری با بیمار، همکار(ان)، فامیل و همکاری تجاری که منجر به بروز مسائل اخلاقی و زیر سوأل بردن شأن دکترشود بایستی جداً بپرهیزد.

دکتر کایروپراکتیک باید در محیطی آرام که سلامت و کیفیت درمان بیماران را مختل نکند انجام وظیفه نمایند. دکتر کایروپراکتیک نباید دانسته و یا ندانسته در مسائل غیراخلاقی و غیرقانونی شرکت نماید.

دکتر کایروپراکتیک نباید از شرایط  فیزیکی ، روحی روانی، و یا مالی بیماران سوء استفاده نماید.

روشهای تشخیصی

دکتر کایروپرکتیک میتواند و موظف است آزمایشات و معاینات تشخیصی، افتراقی، ازمایشگاهی و تکنیکهای تصویر برداری (X-Ray, MRI, CT) و غیره را تجویز نماید، که به نفع بیمار و در راستای تجزیه و تحلیل و تشخیص بیماری و نیز دارای ضرورت جهت درمان بیمار باشد، و مورد تأیید مسئولین بهداشت ودرمان منطقه / شهر فعالیت ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران) باشد.

بعلاوه دکتر کایروپراکتیک موظف و مسئول است که یافته های خود در معاینات و آزمایشات و توصیه های مربوطه را به بیمار شرح و توضیح دهد.

قبل از معاینه و درمان، دکتر کایروپراکتیک باید از آمادگی و آگاهی بیمار(ان) برای معاینات و درمان، و هچنین از پوشش لباسی بیمارجهت معاینه و درمان، اطمینان حاصل نماید.

مزایای بیمار

دکتر کایروپرکتیک موظف است در فراهم کردن اطلاعات، گواهی های درخواستی و محقق کردن حقوق و مزایای بیمار(ان)،درصورت امکان نهایت همکاری را بعمل آورد.

هنگامی که دکتر کایروپراکتیک بنابر درخواست شخص ثالث و یا سازمان های قانونی مکلف به انجام کاری یا معاینه ای گردد، دکتر بایستی بیمار و یا نماینده قانونی بیمار را از مسئولیتهای قانونی دکتر قبل از شروع هرگونه معاینات و یا مراحل درمانی مطلع نمایند.

برابری

دکتر کایروپراکتیک مسئول و موظف به فراهم کردن درمان کایروپراکتیک به تمام اشخاص بدون در نظر گرفتن نژاد، فرهنگ، ملیت، جنسیت، مذهب، عقاید سیاسی می باشد.

وظایف، تعهدات و مسئولیت های کایروپرکتیک جامعه

 تعهدات حرفه ای

دکتر کایروپراکتیک بایستی در نظر داشته باشد، ضمن اینکه یک  دکترای حرفه ای دارای پروانه طبابت است، باید توانایی خود را صرف پیشبرد و ارتقاع سلامت، پیشگیری از بیماری و تسکین آلام مردم جامعه نماید. هم چنین انتظارات و تقاضای جامعه از دکتر کایروپراکتیک رعایت بالاترین معیار(استاندارد)، صداقت، اصالت و فداکاری برای بیماران است، و دکتر کایروپراکتیک بر این اساس بایستی فعالیت کند.

دکتر کایروپراکتیک، چه انتخابی ویا انتصابی، یک مقام رسمی اجتماعی است ، و نباید در فعالیت های غیراخلاقی که  با وظایف حرفه ای کایروپرکتیک تداخل باشد (چه تمام وقت یا پاره وقت)  شرکت نماید.

رعایت قوانین و کدهای اخلاقی

دکتر کایروپراکتیک موظف به رعایت قانون های وضع شده، تصمیمات، مصوبات کشوری، استانی و یا شهری می باشد و هم چنین ملزم به فعالیت، همکاری و مساعدت با انجمن های علمی و قانونی جهت سیاست گذاری و تنظیم قوانین حرفه کایروپراکتیک می باشد.

دکتر کایروپراکتیک باید برای ارتقاء و بهبود مراحل کسب  پروانه طبابت کایروپراکتیک و همچنین توسعه، ترویج و ترفیع علمی حرفه کایروپراکتیک و ارتقاء درجه علمی مرتبط با پیشرفت های علمی روز کوشش نماید.

انجمن علمی کایروپرکتیک ایران به این باورست که به نفع عموم و حرفه کایروپراکتیک است که بطور مستقل و جدا از دیگر حرفه های پزشکی بصورت شق دیگری از درمان بصورت غیر تهاجمی (وبدون جراحی) عمل نماید. بنابراین این فقط وظیفه دکتر کایروپراکتیک می باشد که درمان کایروپراکتیک را فراهم نماید.

عدم دخالت در امور درمانی پزشک، وظیفه هر پزشک حرفه ای دیگر است، مگر اینکه از نظر تحصیلات و مدارک تحصیلی مورد تأیید ، و مدارک تحصیلی، مدارج و مجوز وی مورد تأیید مسئولین مربوطه، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران باشد.

شرکت در امور اجتماعی

دکتر کایروپراکتیک به عنوان یک شهروند مسئول باید در امور اجتماعی، کشوری، استانی و شهری برای بهبودی قانون گذاری و مراحل اجرایی و سیاست گذاری مربوط به کایروپراکتیک که منجر به ترفیع و بهبودی سیستم درمانی می شود، همت بگمارد.

دکتر کایروپراکتیک باید متکرانه آمادگی خودرا جهت پیشنهاد و توسعه که منجر به ارتقای سیستم سلامت عمومی و همچنین همکاری در اجرا و اِعمال چنین سیستمی که در راستای قوانین مدنی و قرانین و اساسی کایروپرکتیک باشد، ابراز نماید.

تبلیغات

تبلیقات دکتر کایروپراکتیک بلا مانع است مشوط بر اینکه دقیق، صادیانه و مطابق با قوانین و مقررات سازمان نظام پزشکی باشد.  تبلیغات به هیچ عنوان گمراه کننده، عوام فریب، غیر واقعی نباشد و باید بدرستی نشان دهنده موقعیت حرفه کاروپراکتیک در جامعه باشد. تبلیغات در درجه اول نباید موجب تحریک انتظارات نامعقول بیماران و یا عنوان کننده درمان قطعی و نهایی باشد. دکتر کاروپراکتیک باید رعایت کامل اصول و قوانین موجود در محدوده کاری خود و تمام مقررات تبلیغات حرفه ای را رعایت نماید.

استشهاد

شهادت دکتر کایروپراکتیک  بعنوان کارشناس حرفه ای، یا در مسائل حقوقی بیماران، ویا جراحات ناشی از حوادث حین خدمت/کار (workers’ compensation) منجمله جراحات شخصی که منجر به غرامت میشود، جهت اقدامات اداری و قانونی بلا مانع است.

مسئولیت ها، وظایف و تعهدات دکتر کایروپرکتیک به حرفه

دکتر کایروپراکتیک بایستی به درستی، شایستگی، مهارت، تبحر و رعایت نهایت استاندارد حرفه کایروپرکتیک موظف و متعهد باشد. لذا تلاش و کوشش مستمر در بهبود مهارت های پزشکی مستلزم شرکت در همایشهای علمی پزشکی و کنفرانسهای  بازآموزی میباشد.

دکتر کایروپرکتیک بایستی در همه اوقات از رفتارهای غیراخلاقی، ظاهر نامناسب و نامتعارف که امکان تخریب و یا صدمه به وجه جامعه پزشکی و کایروپراکتیک را داشته باشد، اجتناب ورزد.

دکتر کایروپراکتیک در همه مواقع باید از زیر سوأل بردن مهارت و یا شهرت همکار خود، خود داری کند.

دکتر کایروپرکتیک بایستی برای تبادل اطلاعات جهت تشخیص ودرمان صصحیح بیمار با دیگر همکاران کایروپراکتیک و پزشکان ارتباط حرفه ای و صحیح برقرارکند.

 تنظیم قرارداد

درصورت تمایل به همکاری با دیگر پزشکان کایروپرکتیک، دکتر کایروپراکتیک باید کدهای استاندارد اخلاقی حرفه کایروپرکتیک و مصوبات و تبصره های آن از جمله  وجدان کاری، درستکاری، وفای به عهد و راستگویی را رعایت نماید.

در صورت تمایل له همکاری با هر سازمان و یا تشکیلات دکتر کایروپرکتیک بایستی اصول اخلاقی و حرفه ای کایروپراکتیک (کد اتیکز) را  بطور کامل رعایت کند.

 مطالعه و تحقیق

دکتر کایروپرکتیک باید سعی و کوشش، خود را با دقت و بالاترین حد متعارف (استاندارد) موجود، و ترویج اطلاعات و ایده های برتر هماهنگ کند.

دکتر کایروپرکتیک باید نسبت به مسئولیت خود درقبال حرفه و جامعه مخصوصاً زمانی که اطلاعات و معلومات علمی را در اختیار عموم جامعه قرار می دهد،متوجه باشد. این عمل باید بطور واقع بینانه، بدون هیچ قصد و غرض، فلسفه یا عقاید شخصی، جاه طلبی و یا سودجویی شخصی باشد.

پایان

تألیف و ترجمه کد اتیکز انجمن علمی کایروپراکتیک ایران که از کد ایتکز حرفه ای کایروپراکتیک امریکا اقباس شده توسط دکتر احمد رضا جنابی و دکترعلی صدیقی اعضای کمیته اتیکز وقت (1389) انجام شد.

 

انجمن علمی کایروپراکتیک ایران