بیوگرافی دکتر احمد رضا جنابی

دکتر احمد رضا جنابی به عنوان دکتر کایروپرکتیک در تهران مشغول
فعالیت میباشند.
وی دوران دبیرستان را در دبیرستان هدف تهران به پایان رسانده و سپس
بعد از گذراندن دوران مقدس سربازی و حضور در جنگ تحمیلی به شهر
تورنتو در کانادا مهاجرت نمود. وی موفق به دریافت لیسانس بیوشیمی از دانشگاه رایرسون تورنتو
گردید. عالقه شدید به رشته کایروپرکتیک موجب شد که وی دروس پایه پزشکی را گذرانده و در
دانشگاه الیف در سانفرانسیسکو مشغول تحصیل شود.
درطول تحصیل همواره در لیست برگزیده های دانشگاه بوده(List s’Dean (و با درجه Cum Summa
Laude( باالترین درجه افتخار( موفق به دریافت درجه دکترای کایروپرکتیک گردید. وی دارای
بوردهای سراسری و ایالتی امریکا بوده و بعد از سه سال طبابت در امریکا به کشور عزیزمان ایران
مراجعت نمود.
سوابق کاری در ایران
– عضو انجمن علمی کایروپرکتیک ایران از سال 3131
– عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن علمی کایروپرکتیک ایران ازسال 3131-3112
– عضو کمیته اخالق انجمن علمی کایروپرکتیک ایران
– عضو کارشناسان انجمن علمی در سازمان نظام پزشکی
– گواهینامه شرکت درکایروپرکتیک نورولوژی از دانشگاه الیف