کمیته علمی پژوهشی

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

دکتر سیروس سلیمیان

دبیر

دکتر حسین راشدی اشرفی

دبیر اجرایی

دکتر بابک آل آقا

دبیر

دکتر شهروز پروین جاه

عضو کمیته علمی پژوهشی