کمیته روابط عمومی

دکتر محمد خاکپور

مدیر مسئول

دکتر محمدعلی عموکرمی

دبیر

دکتر هدیه رستگارآریا

عضو کمیته روابط عمومی