کمیته برنامه ریزی دوره آموزشی تکمیلی بالینی کایروپراکتیک

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

دکتر علی صدیقی

دبیر

دکتر محمد خاکپور

عضو

دکتر ایمان اعتصامی

عضو

دکتر سیروس ایرانی پور

عضو

دکتر فائزه وکیلی

عضو