کمیته بازآموزی

دکتر علی صدیقی

مدیر مسئول

دکتر بابک آل آقا

دبیر

دکتر شهرام محمدی میری

عضو کمیته بازآموزی

دکتر حسین راشدی اشرفی

عضو کمیته بازآموزی

دکتر حسین صباغ

دبیر علمی انجمن