کمیته اخلاق پزشکی

دکتر سیروس ایرانی پور

مدیر مسئول

دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

دبیر

دکتر حسین راشدی اشرفی

بازرس انجمن

دکتر احمدرضا جنابی

عضو

دکتر محمد خاکپور

عضو