کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک

دکتر حسین صباغ

مدیر مسئول

دکتر شهرام محمدی میری

دبیر

دکتر شهروز پروین جاه

عضو

دکتر بابک آل آقا

دبیر

دکتر سیروس سلیمیان

عضو