هیئت مدیره

دکتر حسین صباغ

رئیس انجمن

دکتر محمد خاکپور

قائم مقام انجمن

دکتر شهرام محمدی میری

خزانه دار انجمن

دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

عضو هیئت مدیره

دکتر اکبر پورشفیعی

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین راشدی اشرفی

بازرس انجمن