دکتر هدیه رستگار آریا

سوابق تحصیلی

 دکترای کایروپراکتیک
(Southern California University of Health Sciences (SCUHS), Los Angeles College of Chiropractic (LACC
ژاوویه ۳۱۲۲ – آگوست ۳۱۲۴
 لیسانس علوم
دانشگاه آزاد اسالمی تهران سپتامبر ۱۰۰۲ –ژوئن ۱۰۰۲

سوابق شغلی

کلینیک کایروپراکتیک دکتر هدیه رستگار آریا
سپتامبر ۱۰۲۲ تهران- ایران
کلینیک کایروپراکتیک Green Spine
ژانویه ۱۰۲۲ – آگوست ۱۰۲۲ کالیفرنیا -امریکا
کلینیک کایروپراکتیک UCLA Venice Family
سپتامبر ۳۱۲۳ –آگوست ۳۱۲۲ کالیفرنیا -امریکا

سوابق تدریس

تدریس آناتومی در (Los Angeles College of Chiropractic (LACC

سپتامبر ۳۱۲۳ – مارس ۳۱۲۴

 

سوابق عضویت

انجمن کایروپراکتیک ایران مارس ۳۱۲۲
 انجمن کایرو پراکتیک آمریکا(AAC )آگوست ۳۱۲۴
 انجمن کایروپراکتیک کالیفرویا (CCA )آگوست ۳۱۲۳

دوره ها و گواهینامه ها

Apex Seminar Food Allergies, Santa Monica, CA, January 2016 •
APEX Seminar: Mastering Blood Chemistry Certification, Los Angeles, CA March 2015 •
APEX Seminar: Mastering the Thyroid Certification, Los Angeles, CA, July 2014 •
Activator Technique Basic Level Certification, Whittier, CA, June 2013 •
APEX Seminar: Mastering Brain Chemistry Certification, Los Angeles, CA, December 2013 •
Introduction to Functional Medicine and Blood Chemistry Analysis, Whittier, CA, June 2013 •
Graston Technique Basic Level Certification, Whittier, CA, March 2013 •
Thompson Technique Basic Level Certification, Whittier, CA, July 2013 •
Sacro-Occipital Technique (SOT) Basic Level Certification, Whittier, CA, January 2013 •
Cox Technique Basic Level Certification, Whittier, CA, September 2012 •
Kinesio Taping (KT) Technique Basic Level Certification, Whittier, CA, February 2012 •