اعضاء

 • اعضاء

هیئت مدیره

 • دکتر حسین صباغ ( رییس انجمن )

 • دکتر محمد خاکپور( قائم مقام انجمن )

 • دکتر شهرام محمدی میری ( خزانه دار انجمن )

 • دکتر حمیدرضا هوشیاری منش

 • دکتر اکبر پورشفیعی

 • دکتر حسین راشدی اشرفی ( بازرس انجمن )

کمیته ی علمی پژوهشی

 • آقای دکتر حسین صباغ ( مدیر مسئول )

 • آقای دکتر سیروس سلیمیان ( دبیر )

 • آقای دکتر حسین راشدی اشرفی ( دبیر اجرایی )

 • آقای دکتر بابک آل آقا

 • آقای دکتر شهروز پروین جاه

کمیته برنامه ریزی دوره آموزشی تکمیلی بالینی کایروپراکتیک

 • آقای دکتر حسین صباغ ( مدیر مسئول )

 • آقای دکتر علی صدیقی ( دبیر )

 • آقای دکتر محمد خاکپور

 • دکتر ایمان اعتصامی

 • آقای دکتر سیروس ایرانی پور

 • خانم دکتر فائزه وکیلی

کمیته آزمون صلاحیت بالینی کایروپراکتیک

 • آقای دکتر حسین صباغ ( مدیر مسئول )

 • آفای دکتر شهرام محمدی میری ( دبیر )

 • آقای دکتر شهروز پروین جاه

 • آقای دکتر بابک آل آقا

 • آقای دکتر سیروس سلیمیان

کمیته بازآموزی

 • دکتر علی صدیقی ( مدیر مسئول )

 • دکتر بابک آل آقا ( دبیر )

 • دکتر شهرام محمدی میری

 • دکتر حسین راشدی اشرفی

 • دکتر حسین صباغ ( دبیر علمی انجمن )

کمیته اخلاق پزشکی

 • آقای دکتر سیروس ایرانی پور ( مدیر مسئول )

 • آقای دکتر حمیدرضا هوشیاری منش ( دبیر )

 • آقای دکتر حسین راشدی اشرفی ( بازرس انجمن )

 • آقای دکتر احمدرضا جنابی

 • آقای دکتر محمدخاکپور

کمیته روابط عمومی

 • آقای دکتر محمد خاکپور ( مدیر مسئول )

 • آقای دکتر محمدعلی عموکرمی ( دبیر )

 • خانم دکتر هدیه رستگارآریا

 • آقای دکتر شاهد صدر